Adatkezelési Nyilatkozat

TAMÁS LILLA

egyéni vállalkozó

Adatkezelési tájékoztatója

Az érintett személyes adatainak kezeléséről


Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) Tamás Lilla egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató/adatkezelő) adatkezelői tevékenységéhez fűződő, weboldalán át elérhető, szolgáltatásai működtetésével kapcsolatos tájékoztatóját tartalmazza az érintettek részére, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb vonatkozó, személyes adatok védelmének biztosítását szolgáló jogszabályoknak való megfelelés céljából.

A személyes adatok biztonsága érdekében adatkezelőként megtesszük a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a https://lillacoach.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) történő látogatás, a „Főoldal” és a „Webshop” menüpont alatt feltüntetett szolgáltatások valamelyikének megrendelése esetén felhasználóink számára a személyes adataik kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsuk, továbbá elősegítsük az Ön, mint érintett személy jogainak gyakorlását. Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a weboldalra és az azon át megrendelhető, „Csomagok” menüpont alatt feltüntetett szolgáltatások használatával kapcsolatos adatkezelésekre terjed ki, valamint tartalmazza a Szolgáltató közösségi média jelenlétét érintő adatkezelésekről való tájékoztatást is.

Jelen Tájékoztató szövegének és tartalmának harmadik személy által, hozzájárulás nélkül történő saját célú vagy mást illető felhasználása, másolása, a teljes szövegezés vagy bármely szövegrész átvétele kizárt, arra kizárólag a jelen tájékoztatót készítő ügyvéd jogosult. A Szolgáltató saját hatáskörén belül jelen Tájékoztató szövegét adatkezelési gyakorlatának megfelelően megváltoztathatja.

Jelen Tájékoztató a Szolgáltató székhelyén elérhető Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1. mellékletét képezi.

A Tájékoztató tartalmát kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.

I. fejezet

Az adatkezelő és az adatfeldolgozók megnevezése

Adatkezelő megnevezése

A jelen Tájékoztató kiadója, egyben Adatkezelő/Szolgáltató:

Tamás Lilla egyéni vállalkozó

Székhely: 5100 Jászberény Kender utca 5.

nyilvántartási szám: 52762202,

Elérhetőség: lillacoach5@gmail.com

Weboldal: https://lillacoach.hu

Adatfeldolgozók megnevezése

Tamás Lilla e.v. mint Szolgáltató minősül adatkezelőnek az érintett személyes adatainak kezelése során. A weboldal és a szolgáltatás üzemeltetéséhez azonban adatfeldolgozónak minősülő szerződéses partner segítségét veszi igénybe. Adatfeldolgozót az így megismert adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat a közte és adatkezelő Szolgáltató között létrejött szerződésnek megfelelően, feladatai teljesítése erejéig kezeli. Tájékoztatjuk, hogy az érintett által a weboldalon át szolgáltatott adatok vonatkozásában az alábbi pontokban foglalt adatfeldolgozó partnereink kivételével más a kezelt adatokra nem lát rá.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez adatkezelőnek a jogszabály értelmében nem kell külön kérnie az érintett személy előzetes beleegyezését, de szükséges az érintettek tájékoztatása. Ennek megfelelően Szolgáltató tájékoztatja az érintetteket azon adatfeldolgozó adatairól és elérhetőségéről, ahova Szolgáltató a weboldal és a szolgáltatás üzemeltetésével összefüggésben az érintettek személyes adatainak biztonsága, a gyorsabb és kényelmes ügyintézés érdekében személyes adatot továbbíthat, és amelyeket adatfeldolgozó kizárólag az arra meghatározott célból kezelhet.


Tárhelyszolgáltató partner

Szolgáltató az informatikai szolgáltatásai működtetéséhez tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli az érintett személyes adatait a jelen pontban foglaltaknak megfelelően.


Adatfeldolgozó megnevezése: Y'Solutions PRG Informatikai Kft.

Cím: HU- 2463 Tordas, Szabadság u. 2/B. ép.

Telefon: +36 70 317 069

E-mail: t.gabor@ysolutions.hu

Képviselő: Tóth Gábor

Adószám: 13821191-2-07

Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-024852

Az adatkezelés célja: a weboldal működéséhez tárhely biztosítása, így annak megfelelő működése, üzemeltetése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés ideje: Az adatfeldolgozó biztosítja a weboldalunk részére a tárhelyet, mely segítségével a weboldalt és a szolgáltatásokhoz szükséges megrendelői aloldalt működtetjük. Tájékoztatjuk, hogy adatfeldolgozó ténylegesen nem kezeli az online felhasználó/vásárló által megadott adatokat, azokat semmilyen módon nem tárolja saját rendszerében, de tárhelybiztosítási szolgáltatása során előfordulhat, hogy a megadott adatokra ráláthat.

Kezelt adatok köre: kapcsolatfelvétel és a megrendelés leadása során a megrendelő lapon megadott adatok, kivéve a fizetési adatokat.


A weboldal karbantartását elősegítő adatfeldolgozó partner


Adatfeldolgozó megnevezése: Y'Solutions PRG Informatikai Kft.

Cím: HU- 2463 Tordas, Szabadság u. 2/B. ép.

Telefon: +36 70 317 069

E-mail: t.gabor@ysolutions.hu

Képviselő: Tóth Gábor

Adószám: 13821191-2-07

Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-024852

Weboldal: Az adatfeldolgozó biztosítja a weboldalunk részére azt a lehetőséget, amely segítségével a weboldalt működtetjük. Tájékoztatjuk, hogy adatfeldolgozó ténylegesen nem kezeli az online felhasználó/vásárló által megadott adatokat, azokat semmilyen módon nem tárolja saját rendszerében, de a weboldal karbantartási tevékenysége során előfordulhat, hogy a megadott adatokra ráláthat.

Az adatkezelés célja: a weboldal és a megrendelői felület megfelelő működése, a szolgáltatás biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás megrendelésének leadásával az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés ideje: az adatkezelő és adatfeldolgozó között fennálló szerződés megszűnéséig vagy érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

Kezelt adatok köre: adatfeldolgozó esetlegesen a megrendelés során megadott személyes adatokra láthat rá, a fizetési adatokra nem.

Számlázó szolgálatatást végző adatfeldolgozó partner

Adatfeldolgozó megnevezése: NAV Online Számlázó Program

Székhely: 1054, Budapest, Széchenyi u. 2, 1054

Telefonszám(06 1) 428 5100

E-mail: nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes

Az adatkezelés célja: A NAV Online Számlázó Program részére az érintettek számára kiállítandó számlához szükséges adatok kerülnek átadásra, melyeket az adatfeldolgozó egy online rendszerben tárol, és az adatkezelő által megadott paraméterekkel az adatkezelő nevében számlát állít ki.

Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás igénybevételével az érintett hozzájárulása, adatfeldolgozó adatkezelővel fennálló szerződéses jogviszonya keretében a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezeli az átadott adatokat.

Az adatkezelés ideje: az adatkezelő és adatfeldolgozó között fennálló szerződés megszűnéséig vagy érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

A kezelt adatok köre: az érintett neve, címe, számlázási adatai és a számla egyes tételei.

Hírlevél szolgáltatást kezelő adatfeldolgozó partner

Adatfeldolgozó megnevezése: The Rocket Science Group LLC Mailchimp

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Weboldal: www.mailchimp.com

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Bővebb információt adatfeldolgozó partnerünk adatkezelési tevékenységéről itt talál:

https://mailchimp.com/legal/

Az adatkezelés célja: Hírlevél és reklámanyag küldése a Szolgáltató termékei, szolgáltatásai tárgyában; feliratkozás a ShapeUp elnevezésű felhasználói csoportba.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei: Szolgáltató és hírlevélküldési szolgáltatásait teljesítő adatfeldolgozó partnere.

A személyes adatok tárolásának időtartama a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig) tart.

II. fejezet

Fogalommeghatározások

E Tájékoztató alkalmazásában – összhangban a GDPR Rendelet 4. cikkével:

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

10. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

11. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

12. „hozzájárulás”: Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

13. „tiltakozás”: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

14. „adatfeldolgozás”: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

15. „adattovábbítás”: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

16. „nyilvánosságra hozatal”: Az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

17. „adattörlés”: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

18. „adatállomány”: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

19. „egészségügyi adat”: 1. A GDPR Rendelet szövegével egyezően: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. 2. Az Eüak. „egészségügyi adat” fogalma: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).

III. fejezet

Alapelvek

Szolgáltatóként az adatkezeléssel érintettek személyes adatainak kezelését – összhangban a GDPR Rendelet 5. cikkével – az alábbi elvek figyelembevételével végezzük:

1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzzük.

2. Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

3. Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk, így nem kérjük az érintettől olyan adat közlését, amely nem szükséges valamely szolgáltatásunk megfelelő teljesítéséhez, biztosításához.

4. Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy valamely személyes adata pontatlanul került megadásra vagy általunk pontatlanul lett feltüntetve kérjük, hogy haladéktalanul jelezze felénk a lillacoach5@gmail.com e-mail címre küldött levelében annak érdekében, hogy mielőbb pontosíthassuk azt.

5. Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a személyes adatok kezelésére a GDPR Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR Rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. Ennek érdekben figyelembe vesszük, hogy az érintett által szolgáltatott személyes adatok tárolására csak a szükséges ideig kerüljön sor, amely időtartam függ a szolgáltatásnyújtás idejétől, jogszabályi követelményektől, valamint az érintett hozzájárulásától, így minden adatkezelési tevékenységünk tekintetében más és más időtartam meghatározása válhat szükségessé.

6. Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon végzzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

7. Elszámoltathatóság elve: Felelős adatkezelőként az 1–6. pontoknak való megfelelésért, szükség esetén felkészültek vagyunk e megfelelés igazolására.

IV. fejezet

A érintett személyes adatainak jogszerű kezelése

1. [Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján]

(1) Weboldalunkon a „Főoldal” és „Webshop” menüpont alatt található egyes szolgáltatás típusokhoz tartozó online megrendelő lap kitöltésén keresztül, majd ezt követően a Szolgáltató által Ügyfele részére megküldött kérdőív kitöltésén keresztül, az érintett hozzájárulása alapján kezeljük a jelen Tájékoztató V. fejezetében foglalt személyes adatokat. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelés kezdetét megelőzően kérjük. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ezen célokat a jelen Tájékoztató V. fejezete tartalmazza. Az online megrendelési felületen elérhető jelen Tájékoztató megismerése után az ott található négyzet kipipálásával érintett hozzájárulását adja a jelen Tájékoztatóban foglalt céloknak megfelelő adatkezeléshez.

(2) Tájékoztatjuk azon kötelességünkről, miszerint ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell jeleznünk, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel, valamint az nem tartalmazhat tisztességtelen feltételeket. Az érintett hozzájárulását tartalmazó nyilatkozat bármely olyan része, amely nem felel meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek, kötelező erővel nem bír.

(3) Tájékoztatjuk továbbá, hogy ahhoz, hogy az érintett hozzájárulása Szolgáltató tájékoztatásán alapulónak minősüljön, az érintettnek legalább tisztában kell lennie az adatkezelő kilétével és a személyes adatok kezelésének céljával. A hozzájárulás megadása nem tekinthető önkéntesnek, ha az érintett nem rendelkezik valós vagy szabad választási lehetőséggel, és nem áll módjában a hozzájárulás anélküli megtagadása vagy visszavonása, hogy ez kárára válna. Szolgáltató adatait jelen Tájékoztató I. fejezetében, az adatkezelés célját jelen Tájékoztató V. fejezetében találja.

(4) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség. Szolgáltatóként nem köthetjük a szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek az adott szerződés teljesítéséhez. Amennyiben az érdeklődő személyekkel az érdeklődést követően szerződést kötünk, úgy a szerződés előkészítéséhez szükséges lehet további személyes adatok bekérése, amelyet külön levelezésben egyeztetünk. Amennyiben a szerződéskötésre végezetül nem kerül sor, a megadott adatokat töröljük rendszerünkből. Eredményes szerződéskötés esetén, a szerződéskötést követő adatkezelésről szerződésünkben tájékoztatjuk partnereinket, ügyfeleinket.

(5) A hozzájárulás visszavonásának lehetőségét értehető, könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű módon kell lehetővé tennünk az érintett számára, továbbá az nem tartalmazhat tisztességtelen feltételeket. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az érintett vissza kívánja vonni hozzájárulását, ezt a lillacoach5@gmail.com címre küldött elektronikus levélben teheti meg. Visszavonás esetén az adatok törlését haladéktalanul elvégezzük és arról válasz e-mailben tájékoztatjuk az érintettet. Amennyiben jogi kötelezettségünk vagy szerződéses kötelezettségünk teljesítése miatt (pl. szolgáltatás nyújtása, számla kiállítása, könyvelési kötelezettség teljesítése) meghatározott adatainak további kezelése szükséges, erről válasz e-mailünkben tájékoztatjuk.

(6) Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetjük.

(7) Az érintett hozzájárulásnak önkéntesnek, azaz mindenfajta külső befolyástól mentesnek kell lennie, jogalapként akkor szolgálhat, ha valódi választási lehetőség áll az Ön rendelkezésére, és nem áll fenn a megtévesztés, a megfélemlítés, a kényszerítés vagy más jelentős negatív következmény veszélye a hozzájárulás megtagadása esetén. Az önkéntesség hiányában nem rendelkeznénk megfelelő jogalappal az adatkezeléshez. Természetesen hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz való hozzájárulását minden esetben önkéntes döntésére alapítjuk, választási lehetőségét maradéktalanul biztosítjuk.

(8) Mivel fizikailag nem kizárható, hogy 16. életévét be nem töltött kiskorú kapcsolatfelvételt kezdeményez a weboldalon keresztül, ezért fontosnak tartjuk a következő tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét: az adatkezeléshez való hozzájárulás jogalapjának egyik speciális esete az GDPR Rendelet 8. cikkében fogltalt kivétel, amelynek alapján 16 éven aluli kiskorúakat érintő adatkezelések jogszerűségéhez szükséges a szülő vagy törvényes képviselő beleegyezése. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Kérjük a szülői felügyeltet gyakorlókat, hogy amennyiben tudomásukra jut, hogy 16. életévét be nem töltött, szülői felügyeletük alatt álló gyermek kapcsolatfelvételéhez az adatkezelés vonatkozásában nem adták hozzájárulásukat, úgy erről haladéktalanul tájékoztassanak minket, hogy megtehessük az adatok törléséhez szükséges intézkedéseket. Tájékoztatjuk mindemellett, hogy Általános Szerződési Feltételeinknek részét képezi azon kizáró ok, miszerint 17 éves kor alatti személy nem veheti igénybe Szolgáltató szolgáltatásait, 17. életév betöltését követően pedig a szolgáltatásnyújtás kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával lehetséges.

2. [Szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége]

A jelen Tájékoztatót weboldalunkon könnyen elérhető módon hozzáférhetővé tesszük az érintettek számára. A Tájékoztató az érintettet így nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait Szolgáltató az Infotv. 6. § (5) bekezdése (érintett hozzájárulása) alapján kezeli, illetve arról, hogy kik jogosultak megismerni az adatokat. Tájékoztatásunk ennek keretében kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is, amelyet a jelen tájékoztató IX., X. és XI. fejezetében talál.

3. [A törvény által előírt jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés]

A törvény által előírt jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk, hogy adatainak kezelése törvényi kötelezettségen alapul, ennek keretében az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik jogosultak megismerni az adatokat. Tájékoztatásunk kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a jelen bekezdésben foglalt információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

4. [Az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés]

A személyes adat kezelhető abban az esetben is, ha az adatkezelés a Szolgáltató – kivételesen harmadik fél – jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ennél az érdeknél magasabb rendű az érintett személyes adatai védelméhez és a magánélete tiszteletben tartásához való joga. Ez az érintett hozzájárulásától függetlenül jogszerűvé teheti az érintett adatkezelését, feltéve, ha a jogos érdek csak a szükséges és arányos mértékben korlátozza az érintett személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját. Az ilyen, érdekmérlegelésen alapuló adatkezelések esetében a fokozatosság elvének érvényesülésével és lehetőgés szerint a érintett jelenlétének biztosításával kell eljárnunk. Adatkezelőként a jogos érdeken alapuló adatkezelés jogszerűségéhez írásos érdekmérlegelési tesztet kell végeznünk és arról az érintetteket könnyen hozzáférhető módon tájékoztatnunk kell. Amennyiben ilyen, érdekmérlegelésen alapuló adatkezelést végeznénk, jelen tájékoztatónkat ezen érdekmérlegelés elérhetőségéről kapcsolatos tájékoztatással kiegészítjük.

V. fejezet

Adatkezelés a Szolgáltató weboldalán, valamint szolgáltató üzleti partnereinek adataira vonatkozó tájékoztatás

A weboldalon alkalmazott sütikkel kapcsolatos tájékoztatás

Weboldalunk nem végez felhasználókezelést, azonban a felhasználó élményének javítása érdekében sütit (cookie) használ. A süti egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a sütiben beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookie-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. A sütik nem alkalmasak az érintettek személyének azonosítására. A sütik célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Weboldalunk annak első látogatásakor a sütik alkalmazására vonatkozó tájékoztatást és annak elfogadását jelzi a felhasználó részére, amely során a felhasználó tudomásul veheti, hogy a weboldal sütiket használ. A weboldal ugyanakkor mindössze ezt az egy sütikezelést végzi, amelyben a felhasználó a sütihasználat tudomásulvételéről dönt. A felhasználónak lehetősége van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a sütikkel kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen sütit nem kíván engedélyezni, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött sütikről, vagy egyszerűen elutasíthat minden sütit. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt sütiket is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző súgójában.

A szolgáltatás weboldalon át történő megrendelése során megadott személyes és egészségügyi adatok kezelése

(1) Az érintett hozzájárulása jogcímén az általa választott szolgáltatás nyújtása céljából kezeljük az online megrendelő lapot, majd a Szolgáltató által megküldött kérdőívet kitöltő, szolgáltatásra szerződő felhasználóinknak (az érintettek kategóriái) alábbi személyes és különleges (egészségügyi) adatait (kezelt adatok köre):

1. vezeték- és, keresztnév;

2. számlázási adatok (számlázási cím);

3. telefonszám;

4. e-mail cím;

5. életkor,

6. magasság,

7. testsúly;

8. korábbi betegség műtét ténye;

9. sportelőzmények;

10. jelentkezéskori egészségi állapot;

11. ételallergia, életérzékenység ténye;

12. napi, heti életritmus;

13. az érintett szolgáltatással elérni kívánt célja;

14. az érintett által megjegyzés rovatban esetlegesen feltüntetett egyéb személyes adat;

15. a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyéb adat, amely, a szolgáltatás jellegéből adódóan, az érintett egészségének biztonsága és a kezelés biztonsága érdekében magában foglalhat további egészségügyi adatokat is.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: Az adatkezelés célja a szolgáltatásaink megfelelő kiválasztása, ajánlás nyújtása, az érintett kérdéseinek megválaszolása, kapcsolattartás.

(3) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és a szerződés, valamint jogi kötelezettség teljesítése. Az érintett az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A weboldal szolgáltatás-megrendelési felületén a megrendeléshez szükséges megrendelő lap kitöltése során a jelen Tájékoztató egy ott közzétett linken át elérhető a weboldalon. Amennyiben az érintett vissza kívánja vonni hozzájárulását – és így törölni kívánja megrendelését – ezt a lillacoach5@gmail.com címre küldött elektronikus levélben teheti meg. Az adatok törlését haladéktalanul elvégezzük és arról válasz e-mailben tájékoztatjuk az érintettet. Amennyiben jogi kötelezettségünk vagy szerződéses kötelezettségünk teljesítése miatt (pl. szolgáltatásnyújtás, számla kiállítása) meghatározott adatainak további kezelése szükséges, erről válasz e-mailünkben tájékoztatjuk.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt egészségügyi adatok címzettje kizárólag személyesen Kiss A. Virág egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató. Minden további – különlegesnek, így egészségügyi adatnak nem minősülő – személyes adat esetén Szolgáltató az érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése (szolgáltatás nyújtása, számla kiállítása) vagy jogi kötelezettség teljesítése (könyvelés, számlázás) jogcímén adatfeldolgozó partnerei részére elérhetővé teheti, a jelen tájékoztatóban foglalt adatfeldolgozó partnerek részére, az abban foglalt módon és mértékben.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama a szolgáltatás nyújtásáig; jogszabály által meghatározott kötelező adatkezelés esetén a jogszabályban foglalt ideig; illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

(6) Szolgáltató bármely, Ügyféltől kapott személyes adatot, információt bizalmasan kezel, azt harmadik fél számára nem adja ki, Ügyfél kifejezett, jelen szerződésen kívül álló írásbeli hozzájárulása nélkül hirdetésre, reklámra, marketing célokra nem használja fel.

(7) Ügyfél amennyiben Szolgáltatóval a Szolgáltató weboldalán közzétett szolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelő tartalommal szerződik, a szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a szerződés teljesítése során rögzített személyes adatait a szerződés teljesítése keretében kezelje, azokat szükség esetén adatfeldolgozó szerződéses partnerei részére is hozzáférhetővé tegye. Ügyfél a jelen szerződés megkötésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személyes adatai tárolásának időtartama a mindenkor irányadó jogszabályban meghatározott idő, ennek hiányában, illetve ennek megfelelően a szerződés megszűnését követő 5 év, ezt követően azok törlésre kerülnek.

Az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó külön tájékoztatás

(1) A különleges (egészségügyi) adatok kezelésére vonatkozó speciális rendelkezések és tájékoztatás:

a) az Ügyfél, mint adatkezeléssel érintett személy, a személyes és különleges (egészségügyi) adatait kizárólag Szolgáltató részére a Szolgáltató weboldalán közzétett megrendelő lap kitöltésével és a Szolgáltató által küldött kérdőív kitöltésével, az abban foglalt egészségügyi állapotra és testmértékekre irányadó kérdések megválaszolásával és a vonatkozó egészségügyi dokumentumok megküldésével Szolgáltató, mint adatkezelő számára megismerhetővé teheti, adatkezelő tájékoztatása és szolgáltatás nyújtása céljával. A különleges (egészségügyi) adatok, dokumentációk felvétele, tárolása és kezelése érintett hozzájárulása alapján a szolgáltatás nyújtásának része. Érintett egészségügyi adatait, dokumentációját önkéntesen adja át. Szolgáltatót, mint adatkezelőt a személyes és különleges (egészségügyi) adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. Szolgáltató a kapott különleges (egészségügyi) adatokat saját rendszerében, zártan kezeli, azokat más adatfeldolgozónak, harmadik személynek saját szolgáltatása céljából nem adja ki, azokat kizárólag az érintett személy (Ügyfél) erre irányú kifejezett és egyértelmű, írásbeli kérése és egyértelmű hozzájárulása birtokában továbbítja.

b) Szolgáltató az érintett (Ügyfél) hozzájárulását különleges (egészségügyi) adatai kezeléséhez minden esetben a megrendelés leadása, majd a kérdőív megküldésével egyidejűleg, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt tájékoztatás megismerésére történő figyelemfelhívással kéri, amely hozzájárulás megadását Ügyfél az egészségügyi kérdőív kitöltésével és a szükséges egészségügyi adatokat tartalmazó dokumentumok megküldésével jelez Szolgáltató felé.

c) A szolgáltatás nyújtása annak jellegéből adódóan kizárólag a megrendelő lapon, a kérdőíven és külön dokumentumokban meghatározott különleges (egészségügyi) adatainak ismeretében lehetséges, így amennyiben az érintett Ügyfél nem járul hozzá ezen adatok Adatkezelő részére való továbbításához és kezeléséhez, úgy a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

d) Szolgáltató kizárólag Ügyfél erre irányuló, kifejezett hozzájárulásával jogosult felhasználni Ügyfélnek a szolgáltatásnyújtás során – a szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-ben körülírt utánkövetési időszak alatt – készített és Szolgáltató részére továbbított fejlődéséről készült képeket.

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

(1) Szolgáltató weboldalán a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A négyzetet Szolgáltató előre nem jelöli be. A feliratkozás során a jelen adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé tesszük. A hírlevélről az érintett az e-mail útján érkező hírlevél „Leiratkozás”/„Unsubscribe” gombjának használatával vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul töröljük.

(2) A kezelhető személyes adatok köre a természetes személy:

1. neve (vezetéknév, keresztnév);

2. e-mail címe.


(3) A személyes adatok kezelésének célja: 

1. Hírlevél és reklámanyag küldése a Szolgáltató termékei, szolgáltatásai tárgyában;

(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

(5) A személyes adatok címzettjei: Szolgáltató és hírlevélküldési szolgáltatásait teljesítő adatfeldolgozó partnere.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig) tart.

Adatkezelés Szolgáltató közösségi média felületein

Tájékoztatjuk, hogy Szolgáltató „LillaCoach” néven Facebook, „@lillacoach” néven Instagram, valamint „Lilla Coach” néven Youtube oldalt működtet.

(2) Az általunk üzemeltetett közösségi oldal részére, annak oldalán tett adatkezelési panasz nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

(3) A közösségi oldalon a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeljük.

(4) A látogatókra a közösségi oldal Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) A közösségi oldalakon tett jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén Szolgáltatóként, mint a közösségi oldal üzemeltetője előzetes értesítés nélkül kizárhatjuk az érintettet az oldal kedvelői közül és törölhetjük hozzászólását.

(6) Nem felelünk a közösségi oldal felhasználói által a közösségi oldalunkon közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Nem felelünk semmilyen személyes adatok védelmét érintő, a közösségi oldal működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

(7) Szolgáltató közösségi média felületein az érintett hozzájárulásával jogosult fénykép- vagy videofelvételt közzétenni az érintettről, ide nem értve a tömegfelvételek kategóriáját.

(8) A jelen szakaszban foglalt rendelkezések megfelelően irányadók a jövőben további közösségi oldalakon létrehozott felületekre is.

Üzleti szerződéshez kapcsolódó adatkezelések

Szerződő üzleti partnerink adatainak kezelése

(1) A szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása, üzleti kapcsolattartás céljából kezeljük a velünk szerződött természetes személy

a) vezeték-és keresztnevét,

b) címét/székhelyét/telephely címét,

c) adóazonosító jelét/adószámát,

d) nyilvántartási számát,

e) telefonszámát,

f) e-mail címét,

g) esetenként bankszámlaszámát.

Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

(2) A személyes adatok címzettje Adatkezelőként Szolgáltató, továbbá a számlázási szolgáltatások, valamint könyvelési tevékenységek elvégzése érdekében, az ezen tevékenységeket végző – adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában nyilvántartott – adatfeldolgozó partnereinknek továbbíthatjuk az így kapott adatokat.

(3) A személyes adatok tárolásának időtartama – az adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése miatt kezelt adatok kivételével – a mindenkor irányadó jogszabályban meghatározott idő, ennek hiányában, illetve ennek megfelelően a szerződés vagy az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 év, ezt követően azok törlésre kerülnek.

(4) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közöljük, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén, valamint jogi kötelezettség teljesítésén alapul, illetve irányadó esetben kéri az érintett hozzájárulását. A tájékoztatás történhet a szerződésben is vagy a Szolgáltató elektronikus úton megkötött szerződései esetén az elektronikus szerződéshez tartozó adatkezelési tájékoztató ismertetésével. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról is tájékoztatni kell.

Jogi személy ügyfeleink, szerződő partnereink természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

(1) Jogi személy partnerünkkel kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás céljából, az érintett természetes személy képviselő hozzájárulásával kezelhetjük adatait. A kezelhető személyes adatok köre a természetes személy

a) vezeték-és keresztneve,

b) címe,

c) telefonszáma,

d) e-mail címe.

(2) A személyes adatok címzettje Adatkezelő és munkavállalóink, továbbá a számlázási szolgáltatások, valamint könyvelési tevékenységek elvégzése érdekében, az ezen tevékenységeket végző – adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában nyilvántartott – adatfeldolgozó partnereinknek továbbíthatjuk az így kapott adatokat.

(3) A személyes adatok tárolásának időtartama – az adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése miatt kezelt adatok kivételével – a mindenkor irányadó jogszabályban meghatározott idő, ennek hiányában, illetve ennek megfelelően a szerződés vagy az üzleti kapcsolat megszűnését, illetve az érintett képviselői minőségének megszűnését követő 5 évig terjed, ezt követően azok törlésre kerülnek.

(4) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közöljük, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén, valamint jogi kötelezettség teljesítésén alapul, illetve irányadó esetben kérjük az érintett hozzájárulását. A tájékoztatás történhet a szerződésben is vagy a Szolgáltató elektronikus úton megkötött szerződései esetén az elektronikus szerződéshez tartozó adatkezelési tájékoztató ismertetésével. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról is tájékoztatni kell.

Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1) Jogi kötelezettségünk teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (számla kiállítás, könyvelés, adózás) céljából kezeljük a velünk üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok különösen az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján mindenkor meghatározott adatok.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott idő, ennek hiányában, illetve ennek megfelelően a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó harmadik személy könyvelő és számlázó adatfeldolgozó partnereink. Szolgáltató, mint adatkezelő nevében adatkezelő adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában foglalt könyvelő lát el adatfeldolgozói tevékenységet. A számlák kiállítása vonatkozásában az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában közzétett számlázó szolgáltató adatfeldolgozó partnerünk tevékenységét vesszük igénybe.

VI. fejezet

Tájékoztatás az adatkezelő és az adatfeldolgozó között fennálló jogok és kötelezettségek érvényesüléséről

(1) Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában feltüntetett adatfeldolgozók – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – a GDPR Rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedések végrehajtásával kötelesek eljárni, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

(2) Az adatfeldolgozókat a Szolgáltató által részükre továbbított, megismerhetővé tett adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

(3) Az adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

(4) Az adatfeldolgozó megfelelő hardver és szoftver eszközökkel kell rendelkezzen, az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtását köteles biztosítani.


(5) Szolgáltató mint adatkezelő az adatfeldolgozási tevékenységre írásbeli szerződést köt az adatfeldolgozóval, amely szerződés tartalmazza az adatfeldolgozási jogokat és kötelezettségeket.

(6) Szolgáltató mint adatkezelő jogosult ellenőrizni az adatfeldolgozónál az (5) bekezdés szerinti szerződés végrehajtását.

VII. Fejezet

Adatbiztonsági intézkedések

1. [Adatbiztonsági intézkedések]

(1) Valamennyi célú és jogalapú adatkezelésünk vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében kötelesek vagyunk megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem érvényesülése érdekében szükségesek.

(2) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

(3) A személyes adatokat bizalmas adatként minősítjük és kezeljük.

(4) A weboldalunkon át érkező adatok vonatkozásában az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes informatikai rendszer útján végezzük, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek.

(5) Ha szükséges okból az érintett természetes személyek adatait adatkezelési tevékenységünk körében erre alkalmas papír alapú dokumentumon kezeljük, azokat székhelyünkön, zártan kezeljük és őrizzük, Adatvédelmi Szabályzatunkban és jelen Tájékoztatóban foglalt előírásoknak megfelelően (jogalap, kezelt adatok köre, megőrzési idő).

(6) A személyes adatok védelme érdekében gondoskodunk az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

(7) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő személyes adatot tartalmazó dokumentumokhoz csak Szolgáltató férhet hozzá, azokat biztonságosan elzárva tartjuk.

(8) Biztosítjuk az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

VIII. Fejezet

Az adatvédelmi incidensek kezelése

1. [Az adatvédelmi incidens fogalma]

(1) Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. (GDPR Rendelet 4. cikk 12.)

(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek többek között: a laptop vagy mobil telefon elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása; adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél-, partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.

2. [Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása] 

(1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása Szolgáltatóként a mi feladatunk.

(2) Ha informatikai szolgáltatást végző adatfeldolgozó partnerünk a feladata ellátása során adatvédelmi incidenst észlel, haladéktalanul értesít minket. Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.

(3) Adatvédelmi incidens bejelenthető központi e-mail címünkön (lillacoach5@gmail.com), ahol a látogatók, ügyfeleink, szerződő partnereink vagy más érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

(4) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén haladéktalanul megvizsgáljuk a bejelentést, ennek során azonosítjuk az incidenst, eldöntjük, hogy valódi incidensről vagy téves felhívásról van szó. Megvizsgáljuk és megállapítjuk:

a) az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

b) az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

c) az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

d) a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

e) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

f) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

(5) Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat behatároljuk, elkülönítjük és gondoskodunk az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően megkezdjük a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

3. [Adatvédelmi incidensek nyilvántartása] 

(1) Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza:

a) az érintett személyes adatok körét,

b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

c) az adatvédelmi incidens időpontját,

d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,

f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(2) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig őrizzük.

4. [Az adatvédelmi incidensek bejelentése a hatóságnak]

Azokat az adatvédelmi incidenseket bejelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (továbbiakban: NAIH) a GDPR rendelet 33. cikkének (1) bekezdése alapján. A GDPR rendelet azt a követelményt támasztja az adatkezelővel szemben, hogy az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, jelentse be a NAIH-nak. A bejelentést a NAIH Incidensbejelentő Rendszerén keresztül elektronikus úton, vagy papír alapon tesszük meg. (https://www.naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent–rendszer.html)

IX. Fejezet

Az érintett személy jogai, jogorvoslat

Az alábbiakban tájékoztatjuk a személyes adatok védelme tekintetében az Önt és más érintett természetes személyt megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségeiről. Az érintett kérelmének benyújtására, kezelésére a XI. fejezetben foglaltak irányadók.

1. [Előzetes tájékozódáshoz való jog és hozzáféréshez való jog]

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tájékoztatást a lillacoach5@gmail.com e-mail címünkön keresztül kérhet. Kérése esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül megadjuk a kért tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy megismerje milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, mennyi ideig kezeljük; továbbá kinek, mikor, milyen jogszabály alapján és mely személyes adataihoz biztosítunk hozzáférést, kinek továbbítjuk személyes adatait; adataihoz hozzáférésünk milyen forrásból származik; alkalmazunk-e automatizált döntéshozatalt és ha igen, annak logikáját, továbbá profilalkotás esetén arról tájékoztatjuk.

Személyes adatairól másolatot kérhet, azt első alkalommal díjmentesen bocsátjuk rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Felhívjuk figyelmét, hogy annak érdekében, hogy az adatbiztonság követelményeit teljesíteni tudjuk, adatkérés és másolatkészítés esetén jogosultak vagyunk meggyőződni személyazonosságáról.

2. [A helyesbítéshez való jog]

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Amennyiben hitelt érdemlően igazolja az érintett a helyesbített adat pontosságát, kérését legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük és erről megadott elérhetőségén értesítjük az érintettet.

3. [A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)]

Az érintett jogosult arra, hogy 1. pontban megadott elérhetőségünkön keresztül kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (GDPR Rendelet 17. cikk) Amennyiben a kezelt adat jogérvényesítéshez, vagy például hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytatható. A törlés során adatkezelő köteles a bevont adatfeldolgozókat is értesíteni a törlési kötelezettségről.

Az adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

adatkezelő által megszabott tárolási időtartam lejárt;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4. [Az adatkezelés korlátozásához való jog]

Az érintett jogosult arra, hogy 1. pontban megadott elérhetőségünkön keresztül kérje az adatkezelés korlátozását ha a GDPR rendeletben meghatározott alábbi feltételek teljesülnek:

vitatja a személyes adatai pontosságát (ellenőrzésünk idejére korlátozzuk);

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (arra az időtartamra korlátozzuk, amíg megállapításra kerül az adatkezelő jogos indokának elsőbbsége).

5. [A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség]

Minden olyan címzettet tájékoztunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adato